Organizing Committee

General Chairs
Hideaki Sakai (Kyoto Univ.)
Takao Nishitani (Tokyo Metro. Univ.)

Technical Program Chairs
Akihiko Sugiyama (NEC Corp.)
Hitoshi Kiya (Tokyo Metro. Univ.)

Finance Chairs
Takao Onoye (Osaka Univ.)
Makoto Shozakai (Asahi Kasei)

Local Arrangement Chairs
Youji Iiguni (Osaka Univ.)
Tatsuya Kawahara (Kyoto Univ.)
Yoshinobu Kajikawa (Kansai Univ.)

Publicity Chairs
Masayuki Kawamata (Tohoku Univ.)
Tetsuro Fujii (Tokyo City Univ.)
Shuichi Ohno (Hiroshima Univ.)

Registration Chairs
Satoshi Nakamura (NAIST)
Hiroshi Saruwatari (NAIST)

Publications Chairs
Kaoru Arakawa (Meiji Univ.)
Isao Yamada (Tokyo Tech.)
Koichi Ichige (Yokohama Nat’l Univ.)

Exhibits Chairs
Atsushi Nakamura (NTT CS Lab.)
Hideyuki Oka (Panasonic)
Masanao Suzuki (Fujitsu Corp.)

Tutorial Chairs
Keikichi Hirose (Univ. of Tokyo)
Kiyoharu Aizawa (Univ. of Tokyo)
Yoshikazu Miyanaga (Hokkaido Univ.)

Plenary Sessions Chairs
Kenji Nakayama (Kanazawa Univ.)
Takahiro Saito (Kanagawa Univ.)
Shoji Makino (Univ. of Tsukuba)

Special Sessions Chairs
Kazuya Takeda (Nagoya Univ.)
Akira Taguchi (Tokyo City Univ.)
Masaaki Ikehara (Keio Univ.)

Promotion Chairs
Akinori Nishihara (Tokyo Tech.)
Hironori Yamauchi (Ritsumeikan Univ.)

Advisory Board Chair
Sadaoki Furui (Tokyo Tech.)

North American Liaison
Ali H. Sayed (UCLA)

European Liaison
Martin Vetterli (EPFL)

Asian Liaisons
Lin-Shan Lee (National Taiwan Univ.)
Kai-Kuang Ma (Nanyang Tech. Univ.)

Secretaries
Kazunori Hayashi (Kyoto Univ.)
Ryuta Nakagawa (Asahi Kasei)
Kiyoshi Nishikawa (Tokyo Metro. Univ.)

IEEE SPS Kansai Chapter
Hiroshi Sawada (NTT CS Lab.)
Tomoki Toda (NAIST)